Disclaimer

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor Wilms en wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR.

Hierna verduidelijken wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Jos Wilms nv en Wilms International bvba (hierna: "Wilms") zijn de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien u contact wenst op te nemen met Wilms i.v.m. dit gegevensbeschermingsbeleid, dan verzoeken wij dat u dit doet via de onderstaande contactgegevens:

Jos Wilms nv (t.a.v. Tina Ermgodts)
Molsebaan 20
2450 Meerhout
gdpr@wilms.be

Niettemin heeft u het recht, ondanks het feit dat Jos Wilms nv en Wilms International bvba gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheden zijn, om Wilms International bvba rechtstreeks te contacteren via de onderstaande contactgegevens:

Wilms International bvba (t.a.v. Andres Lesire)
Molsebaan 20
2450 Meerhout
gdpr@wilms.be

Indien u ons contacteert omdat u één van uw rechten wilt uitoefenen, dan verzoeken wij u om duidelijk aan te geven welk recht u wilt uitoefenen. Gelieve zo specifiek mogelijk te zijn bij het uitoefenen van uw rechten.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Hier vindt u een overzicht van alle mogelijke persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer of GSM
 • E-mailadres
 • Of u een particulier, professional of architect/EPB-verslaggever bent
 • Wanneer u uw beslissing zal maken
 • Welk type product van ons u interesseert
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Overige gegevens die u actief verstrekt door een login aan te vragen op onze website (professional)

Waarom verwerken wij de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om u een folder digitaal of per post te kunnen sturen
 • Om u digitale informatie te kunnen sturen
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor u zich heeft ingeschreven
 • Om een persoonlijke account aan te kunnen maken (professional)

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen, maar indien u de gevraagde persoonsgegevens niet meedeelt, dan is het mogelijk dat wij u niet de gewenste diensten kunnen leveren.

Met wie delen wij de persoonsgegevens?

Aan derde partijen verstrekken wij geen persoonsgegeven, tenzij deze partijen contractueel verbonden zijn met Wilms of in opdracht of onderaanneming van Wilms handelen.

Uiteraard hebben wij met deze partijen afspraken gemaakt omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens.

Ook verstrekken wij geen persoonsgegevens aan ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij dat er sprake is van een adequaatheidsbesluit, passende waarborgen, bindende bedrijfsvoorschriften of in artikel 49, lid 1 GDPR bedoelde doorgiften.

In de wettelijk bepaalde gevallen, zijn wij wel verplicht om bepaalde persoonsgegevens mee te delen aan de welomschreven instanties.

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens enkel zolang dat dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de hierboven bepaalde doeleinden.

Aangezien de bewaartermijn afhankelijk is van het doeleinde, maar ook van de soort persoonsgegevens, variëren de bewaartermijnen.

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens. Indien u dit verzoekt, bezorgen wij u een kopie van de verwerkte persoonsgegevens.

U heeft het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten aanpassen.

U heeft het recht om Wilms te vragen uw gegevens te verwijderen in de in artikel 17, lid 1 GDPR bepaalde gevallen, zoals indien u uw toestemming intrekt of indien u een bezwaar maakt tegen een verwerking voor direct marketing. Wilms verwijdert in dat geval uw gegevens onverwijld, tenzij dat artikel 17, lid 3 GDPR van toepassing is. Zo zal Wilms uw persoonsgegevens niet meer moeten verwijderen indien deze nodig zijn in het kader van het nakomen van een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om de verwerking te laten beperken in de in artikel 19, lid 1 bepaalde gevallen, bv.: indien de juistheid van de persoonsgegevens betwist wordt.

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u zelf verstrekt heeft aan Wilms op te vragen of te laten overdragen aan een andere onderneming.

U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming, vóór intrekking daarvan, onverlet.

Indien u niet akkoord bent met het standpunt van Wilms, indien u opmerkingen zou hebben omtrent de uitoefening van uw rechten, of indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet conform de wetgeving, inclusief de GDPR, zou gebeuren, dan kan u hiervoor een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

U heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking voor het doeleinde van direct marketing. Praktisch gezien kan u dit door in de e-mails de "opt-out" aan te duiden, waarna u van ons geen direct marketing e-mails meer ontvangt. Uiteraard is het wel mogelijk dat wij u desgevallend nog contacteren i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst.

Bovendien heeft u ook steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, (e) of (f) GDPR.

Cookies

Wilms gebruikt ook cookies op de website. Cookies zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen en ons toelaten om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van de website te registreren (bv. taalkeuze, duur van uw bezoek op de website...). Deze gegevens helpen ons om de website beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak.

Meer informatie over deze cookies kan u terug vinden in onze cookieverklaring.