Verkoopsvoorwaarden

  1. Het bedrag van het factuur is contant betaalbaar te MEERHOUT, behoudens wanneer er een andere geschreven overeenkomst terzake tussen partijen werd getroffen.
  2. Klachten dienen te geschieden binnen de drie dagen na levering van de goederen of diensten, voor wat de gebreken in deze goederen of diensten betreft en binnen de drie dagen na datum van het factuur, voor wat de inhoud van het factuur betreft. De goederen reizen steeds voor rekening en op risico van de koper.
  3. Indien binnen 48 uren na verzenddatum van een orderbevestiging van de leverancier niet door de afnemer is gereageerd, dan is de inhoud van de orderbevestiging bindend voor beide partijen. Indien de afnemer daarna nog wijzigingen doorgeeft, wordt een administratieve kost van 35 euro aangerekend, vermeerderd met de kosten van de aanpassingen.
  4. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinterest verschuldigd ten belope van 10% per jaar van het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het onbetaalde factuurbedrag (met een minimum van 400,00 Euro) als strafbeding, onverminderd het recht van NV WILMS JOS om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
  5. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot ze volledig vereffend werden.
  6. Elke betwisting in verband met de uitvoering van deze koopovereenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout.
  7. Het aanvaarden van het factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden, zowel algemeen als particulier.
  8. Wij geven 5 jaar garantie op onze producten, rekening houdend met het naleven van de onderhouds- en gebruiksvoorschriften. Na deze 5 jaar doen wij volledige afstand van de garantie, ook voor de verborgen gebreken.